כולנו מכירים את הבעיה לפיה נייר טרמי עליו מודפסות הקבלות מתחנות הדלק דוהה בשמש ואף משחיר או נמחק לחלוטין עם הזמן,
ובכך גורם לכולנו לעבור על סעיפים 25(ג) ו25 (ד) להוראות ניהול פנקסים,
סעיפים הדנים בתקופה הנדרשת לשמירת החומר המשמש כבסיס להנהלת החשבונות.

בספטמבר 2006 תוקנה הוראה 21(ב) להוראות ניהול פנקסים כדלקמן:
"רישום כאמור ייעשה באופן שהוא יישאר קריא וברור למשך התקופה הנדרשת לפי הוראות אלה
".

ומה הואילו חכמים בתקנתם?
הרי התקנה המעודכנת אינה נאכפת דיו בתחנות הדלק שרובן מסרבות לעבור לנייר שאינו מחיק עקב הגדלת העלויות הכספיות צפויות להן מהשינוי. .

ישמרו להם תחנות הדלק פן יגיעו אליהם תחנות הצדק ויפסלו ספריהם למען יראו ויראו.