Skip to main content Skip to search

Archives for מס הכנסה

הוצאות פרטיות או עסקיות? הכל בעיני המתבונן

סעיף 17 לפקודת מס הכנסה מאפשר להכיר כהוצאה עסקית כל הוצאה המסייעת לעסק במהלך יצור הכנסתו: "..הוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס"(הדגש אינו במקור). מכאן ניתן להסיק כי: הוצאה מעורבת (פרטית ועסקית) שאינה כולה עסקית, אפילו אם אחוז אחד מתוכה פרטי, לא תוכר כהוצאה. אין…

Read more

טכנולוגיה מתקדמת מול המציאות

בעשור האחרון אנו עדים יותר ויותר לעדכונים טכנולוגים להם אנו נדרשים כמייצגים אשר באים לייעל ולקצר את משך עבודתנו השוטפת. חלקם של השינויים הטכנולוגיים נעשה בכפייה וחלקם רק מוצע לנו לשימושנו. לדוגמא: שידור דו"חות שנתיים, דיווח מע"מ מקוון, שידור טופס…

Read more

הפרשנות שניתנה להכרה בהוצאות מטפלת – והאמת

בפס"ד ורד פרי (עליון) התקבלה פסיקתו של השופט מגן אלטוביה לפיה יותרו הוצאות הטיפול בילד. בחינה מדוקדקת של הנושא מראה כי התערבות הממשלה בחוק, לא רק שאינה מצמצמת את הרווח הכלכלי שפס"ד ורד פרי הקנה לנו, אלא לעיתים אף מגדילה…

Read more

הוראות בסיסיות לניהול חשבוניות וקבלות

לאחרונה, לא יכולתי שלא לחוש בהתרופפות בכל הנוגע לניהול מערכת החשבוניות / קבלות אצל לקוחותנו. ריכזתי מספר דגשים חשובים: 1 אין לכתוב על ההעתקים של החשבוניות / הקבלות. על ההעתק לשקף במדוייק את החשבונית המקורית.  2. על חשבונית מס להיות…

Read more

שמירת חשבוניות מתחנות דלק

כולנו מכירים את הבעיה לפיה נייר טרמי עליו מודפסות הקבלות מתחנות הדלק דוהה בשמש ואף משחיר או נמחק לחלוטין עם הזמן, ובכך גורם לכולנו לעבור על סעיפים 25(ג) ו25 (ד) להוראות ניהול פנקסים, סעיפים הדנים בתקופה הנדרשת לשמירת החומר המשמש…

Read more

מפקחי מס הכנסה או גובים בשוק השחור?

כאשר אנו, ציבור המייצגים, מוזמנים לדיון במס הכנסה בגין לקוח כזה או אחר, אנו מגיעים בתום לב על מנת לייצגו כהלכה בתיקווה לסיים את הדיון בשומה 01 קרי כפי שהוגשה וללא שינויים.

Read more