Skip to main content Skip to search

Archives for מאמרים ועדכוני חקיקה

הוצאות פרטיות או עסקיות? הכל בעיני המתבונן

סעיף 17 לפקודת מס הכנסה מאפשר להכיר כהוצאה עסקית כל הוצאה המסייעת לעסק במהלך יצור הכנסתו: "..הוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס"(הדגש אינו במקור). מכאן ניתן להסיק כי: הוצאה מעורבת (פרטית ועסקית) שאינה כולה עסקית, אפילו אם אחוז אחד מתוכה פרטי, לא תוכר כהוצאה. אין…

Read more

טכנולוגיה מתקדמת מול המציאות

בעשור האחרון אנו עדים יותר ויותר לעדכונים טכנולוגים להם אנו נדרשים כמייצגים אשר באים לייעל ולקצר את משך עבודתנו השוטפת. חלקם של השינויים הטכנולוגיים נעשה בכפייה וחלקם רק מוצע לנו לשימושנו. לדוגמא: שידור דו"חות שנתיים, דיווח מע"מ מקוון, שידור טופס…

Read more

מפקחי מס הכנסה או גובים בשוק השחור?

כאשר אנו, ציבור המייצגים, מוזמנים לדיון במס הכנסה בגין לקוח כזה או אחר, אנו מגיעים בתום לב על מנת לייצגו כהלכה בתיקווה לסיים את הדיון בשומה 01 קרי כפי שהוגשה וללא שינויים.

Read more