Skip to main content Skip to search

Archives for מדריכים לעצמאים

מתי כדאי להתאגד כעוסק פטור?

רישום עוסק כפטור במע"מ מאפשר לעוסק שלא לשלם מע"מ על עסקאותיו בארץ ובחו"ל עד לגובה של 70,605 ש"ח (בשנת 2009). חל איסור על עוסק פטור מלהוציא חשבונית מס. עוסק פטור יוציא רק קבלות. כמו כן עוסק פטור אינו יכול לקזז…

Read more

מתי כדאי להתאגד כעוסק מורשה?

רישום כעוסק מורשה במע"מ מאפשר לעוסק להוציא חשבוניות וקבלות בהתאם למערכת הנהלת החשבונות הייחודית לעסקו, ואף לקבל חזרה את המע"מ ששילם העוסק לעוסק אחר שהוציא לו חשבונית מס כדין. בעוסק מורשה יכול להרשם כל תושב ישראל בעל היתר עבודה. מנהל…

Read more

מתי כדאי להתאגד כחברה?

רישום כחברה בע"מ אופייני לעסקים גדולים או לעסקים בהם הסיכון להפסד גדול. בעת הפסד בחברה בע"מ, כאשר לא מדובר במרמה, האחריות אינה חלה באופן אישי על בעלי המניות. החברה עלולה למצוא עצמה בהליך של פירוק ובעלי המניות לא ינזקו במאומה…

Read more

כל שרצית לדעת בנושא מס הכנסה

בעת פתיחת תיק עצמאי במס הכנסה צצות, בדרך כלל, שאלות רבות בנושא. להלן הסבר קצר, מתוך אתר מס הכנסה, לעצמאי החדש. מאת: מדינת ישראל, אתר מס הכנסה

Read more