Skip to main content Skip to search

Archives for תכנוני מס

קיזוז הפסד ממניות מרווחי הון

לאחרונה אנו עדים לגל של ירידות בבורסות בעולם וגם בישראל. עם מעט מחשבה ותכנון מס נכון, יכולים הפסדי ההון, שנובעים כתוצאה מהשקעות כושלות, לחסוך לנו כסף רב. מרבית התביעות לרשלנות מקצועית נגד עורכי הדין הן בנושא מס שבח. חלק מעורכי הדין אינם "מתאמצים" דיו כדי לבחון…

Read more

הגדלת שכר לנכה והמנעות מ"תאונת מס"

סעיף 86 לפקודת מס הכנסה מאפשר לפקיד השומה להתעלם מעסקאות שעיקר תכליתן הוא המנעות מתשלום מס. לפיכך, במקרה ונבקש להגדיל שכר של נכה לפי סעיף 9(5)(א) אנו עלולים להקלע לטענת מלאכותיות. כדי להתחמק מטענה שכזו, יש להקים חברה משפחתית (שקופה).…

Read more

הסבת הכנסה מהשכרת נכס בין בני זוג

עפ"י פס"ד גליק ופס"ד דרורה עשת, ניתן להעביר הכנסה מנכס בית בין בני זוג אף אם הנכס רשום בטבו ע"ש בן הזוג האחר. שיוכו של שכ"ד לעקרת בית נשואה למשל, לא יחוייב בביטוח לאומי. ניתן להיסב את הנכס גם עפ"י תצהיר של שני בני…

Read more

דין תקבול מחברת הביטוח בגין פיצוי על שריפה בעסק

תכנון מס בנושא סיווגו של מלאי שנשרף שריפה בעסק וקבלת תשלום כפיצוי מחברת הביטוח מהווים אירוע מס. רבים מהמפקחים במס הכנסה יראו בפיצוי מחברת הביטוח בגין מלאי שנשרף בעסק כפיצוי פירותי ולא הוני. לעניות דעתי, יש לראות את הפיצוי כהוני, שכן…

Read more

כיצד לקזז הפסד נכיון מרווח הון

בעת פקיעת מועדם של אג"ח נוצר ניכיון. הניכיון כהגדרתו, אינו ריבית ומהווה הכנסה בידי המקבל. בדרך כלל לא ניתן לקזז הפסד הון מנכיון והדבר אף דורש פרה רולינג (הסכם מקדים עם הרשויות), שלא תמיד מתקבל.כתכנון מס מקדים. ניתן למכור את…

Read more

התאגדות נכונה כתכנון מס מנצח

לנוכח החקיקה הנוקשה לה אנו עדים וסגירת חלק מתכנוני המס הקלאסיים בפני הנישומים, מצאתי לנכון להעלות על הכתב תכנון מס וותיק עם הצלחה מוכחת מזה שנים רבות: אופן ההחזקות: בעל המניות – מחזיק בחברת החזקות ואינו עצמאי. חברת ההחזקות – מחזיקה בחברת עסק בע"מ, אין לה עסק משל עצמה ואין לה תיק ניכויים במס הכנסה. חברת עסק בע"מ – חברה זו מחזיקה בעסק רווחי, בעלת תיק ניכויים במס הכנסה ונותנת שכר למנהל (שהוא גם בעל המניות). תכנון…

Read more

קיזוז פחת מנכס בחו"ל כנגד הכנסות ממשכורת בארץ

סעיף 8ב לפקודת מס הכנסה מחייב כי שכ"ד ששולם מראש ידווח על בסיס מזומן, הווי אומר השנה,  גם אם הוא בגין השנה הבאה. במקרה שכזה, הסעיף מאפשר לקזז את ההוצאות המותרות עבור הנכס, בשנה הבאה מכל מקור שהוא (משכורת, עצמאי וכו').…

Read more